مشاوره و تست هوش

مشاوره و تست هوش

1-تست هوش :ارزيابي وتعيين ميزان هوش (iq)کودکان بر اساس جديدترين ابزارهاوتست هاي ارزيابي روز دنيا.
2-مشاوره :مشاوره وراهنمايي والدين در خصوص روانشناسي کودک ونحوه برقراري ارتباط با آنان.

آزمون های تست هوش کودكان

1- آزمون گودنیاف (آدمک)

نقاشی فعالیتی است که از تحول شناختی، عاطفی و اجتماعی تاثیر می پذیرد.استفاده از نقاشی در روان سنجنی دارای سابقه ی طولانی در حوزه های مختلف از جمله سنجش هوش، سنجش شخصیت و اختلالات آن، کارکرد سیستم اعصاب کرنری و ضایعات مغز، می باشد. ارزش یابی هوش به وسیله ی نقاشی از زمانی که اولین آزمون های هوشی ساخته شدند مورد توجه قرار گرفته است.آلفرد بنیه و تئودر سیمون (1904) معتقد بودند که بین سن عقلی ورثه ترسیمی همبستگی مثبت وجود دارد. آن ها از کودکان می خواستند که شکلی مشابه به مدل ارائه شده را بازسازی کنند. در پنج سالگی یک مربع، در شش سالگی یک لوزی و در ده سالگی دو تصویر هندسی. تحقیقات نشان داده اند یکی از موضوعاتی که بیش تر از همه مورد نقاشی کودکان قرار می گیرد «شکل آدم» است. کودکان خردسال دوست دارند شکل آدم را نقاشی کنند، آنها آدمک ها را آن طور که می بینند نمی کشند، بلکه ان ها را به گونه ای که درک می کنند، ترسیم می کنند، یا بهتر بگوئیم، آدمک ها را به گونه ای که خود را درک می کنند، می کشند. پس مفهومی که کودک از طرح بدنی خود دارد تعیین کننده ی شکل بندی آدمک ها در هر سن خواهد بود. از اینجاست که گودنیاف ترسیم آدمک را وسیله ای برای ارزش یابی هوش قرار داده است. در سال 1926 خانم فلورانس گودنیاف  آزمون «ترسیم آدمک» را برای سنجش هوش کودکان ابداع کرد. این آزمون مورد استقبال روان شناسان قرار گرفت و محققان دیگر از جمله مک هور (1949) مطالعاتی در مورد آن انجام دادند و تغییراتی از نظر تعداد موارد نمره گذاری و یا روش اجرای ایجاد کردند. برخی از این تغییرات موجب پیدایش آزمون های جدیدی شدند و برخی نیز هدف اجرای آزمون را از سنجش هوش به سنجش شخصیت گسترش دادند.

فلورانس گودنیاف تحول ترسیم آدم را به چهار مرحله تقسیم می کند:

1-   مرحله حی خط خطی کردن: این مرحله در نزد کودکان 2 تا 3 ساله به چشم می خورد و بیش تر یک فعالیت حرکتی است و نقاشی بسیار کم سازمان یافته است.
2- مرحله ی تقار (Tetard) (آدمک وزغ گونه) : این مرحله از 3 تا 5 سالگی طول می کشد، کودک تا حدی به الگو توجه می کند، ولی طرحی اجمالی از مدل می کشد، ترسیم آدمک به صورت سر نسبتاً بزرگ، با تنه ی کوچک و دو خط برای پاها و دو خط دیگر برای دست ها و برخی از اجزای صورت است تحول تدریجی صورت می گیرد.
3- ترسیم آدمک کامل تمام رخ: در فاصله ی 6 تا 10 سالگی ترسیم شکل آدم به تدریج کامل شده ترسیم جزئیات و رعایت تناسب اجزای بدن با یک دیگر دقیق تر می شود. آدمک دارای سر و تنه، دست و پا، مو و دیگر اجزای بدن می شود. در این سنین کودکان برای آدمک لباس ترسیم می کنند و در اکثر موارد جنسیت آدمک ترسیم شده از طریق لباس و زینت آلات قابل تشخیص است.
4-  مرحله نیم رخ: از ده سالگی به بعد کودکان سعی می کنند آدمک ها را به حالت پویا نشان دهند. پویایی آدمک ها به صورت ترسیم نیم رخ صورت، دست و پا و غیره نشان داده می شود.
در سنجش هوش، آزمون آدمک را می توان برای برقراری ارتباط با کودکان خردسال یا عقب مانده ذهنی و نیز سنجش کودکان خارجی زبان و یا ناشنوا به کار برد، زیرا در این آزمون تقریباً نیازی به استفاده از توانایی کلامی نیست. فرم اصلی آزمون آدمک، در سطح وسیعی در کلینیک ها به عنوان مکمل مقیاس استنفردبینه، وکسلر و با سایر آزمون های کلامی به کار می رود. این آزمون برای غربالگری (جداسازی) اولیه ی کودکان به هنجار و کودکان عقب مانده ی ذهنی، زیر ده سال می توان به کار برده شود.

2- آزمون رشد میل استون

این آزمون مهارت های کلامی و غیرکلامی کودک 2 ساله تا 8 ساله را مورد ارزیابی قرار می دهد. که بر اساس آن سنی که کودک از نظر کلامی و غیرکلامی قرار دارد را می توان بدست آورد. که آیا بر طبق سن خود پیش می رود یا بالاتر یا پایین تر از سن خود قرار دارد.

3- آزمون اسلوسن(Slowsen’s test for mental Retarded child)

این آزمون مهارت های ترسیمی کودک 3 تا 7 ساله را مورد ارزیابی قرار می دهد. و بر اساس این مهارت ها IQ کودک بدست می آید.

4- آزمون ماتریس های پیشرونده ریون(Raven’s Progressive Matrices test)

آزمون ماتریس های پیشرونده ریون یکی از آزمون های هوش غیر کلامی است که توسط ریون در انگشتان برای اندازه گیری عامل عمومی (g) اسپیرمن ساخته شد. بعد از تهیه این آزمون، پژوهش های زیادی درباره آن به عمل آمده و بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در حال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه سطوح توانایی- از کودکان 5 ساله تا بزرگسالان سرآمد- در دسترس است.

Our Score
Our Reader Score
[Total: 3 Average: 3.3]